Master Emigración E Inmigración. Aspectos Xurídico-económicos E Procesos de Integración Socio-laboral en Pontevedra

Masters y Formación de Universidad de Vigo - Master

Master Emigración E Inmigración. Aspectos Xurídico-económicos E Procesos de Integración Socio-laboral en Pontevedra

  • Dirección:Vigo (Pontevedra)
  • Tipo de Master:Master
  • Modalidad:Presencial
  • Fecha inicio: Matrícula Abierta
  • Fecha fin:Matrícula Abierta
  • Precio: Consultar más información
  • Lugar: Vigo (Pontevedra)

EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. ASPECTOS XURÍDICO-ECONÓMICOS E PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL (1ª ED) 

Dirixido a:
-Titulados/as universitarios.
-Titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
-Alumnos/as dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados, e
-Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.
Requisitos:
Para acceder ao título de MASTER:
1.titulados/as universitarios.

Para acceder ao título de ESPECIALISTA:
1.titulados/as universitarios de primeiro e segundo ciclo,
2.alumnos/as dunha licenciatura ou equivalente cos tres primeiros cursos superados, e
3.profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.

Máis información:
Calendario:
As clases comenzarán a través de internet a partir do 01 de abril de 2009 e rematarán o 30 de novembro de 2009.

Criterios de selección:
A selección de candidatos farase por un Comité de Admisión integrado por representantes do profesorado e das entidades financiadoras, en base a:
a)Currículo
b)Adaptación ós obxectivos do curso
c)Entrevista persoal, de considerarse necesaria.


Sistema de avaliación:
Os alumnos terán que realizar e supera-los test que periodicamente se poñerán a disposición de tales alumnos e igualmente terán que superar satisfactoriamente a proba práctica que consistirá no deseño e elaboración dun traballo práctico sobre algún dos contidos do programa docente.
Para esto se lles dará acceso a través de internet para baixar o temario relativo ás materias incluidas no plano de estudos e facer as consultas necesarias sobre as dudas que se presenten.


Requisitos obtención título:
1.- A obtención do título de MASTER en “EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN. ASPECTOS XURÍDICO-ECONÓMICOS E PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL”, só poderá acadarse unha vez superado o proceso de avaliación establecido. Aqueles alumnos que non superen a avaliación correspondente, só se lle expedirá un certificado de asistencia, expedido polo Director/Coordinador do Curso.

2.- OS ALUMNOS QUE NON REUNAN OS REQUISITOS DE ACCESO Ó MASTER, EXPEDIRÁSELLES O TÍTULO DE ESPECIALISTA, sempre que acaden avaliación positiva.. Aqueles alumnos que non superen a avaliación correspondente, só se lle expedirá un certificado de asistencia, expedido polo Director/Coordinador do Curso. 

Programa:
MÓDULOS TEÓRICOS:
NACIONALIDADE : TRATAMENTO LEXISLATIVO E ADMINISTRATIVO PARA A OBTENCIÓN, RECOÑECEMENTO E DISFRUTE DA NACIONALIDADE ESPAÑOLA (6 créditos)
O FENÓMENO MIGRATORIO. FACTORES ECONÓMICOS (6 créditos)
ENTRADA E PERMANENCIA EN SOLO ESPAÑOL. PROCEDEMENTO E TRAMITACIÓN DOS VISADOS (5 créditos)
O SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL E A EMIGRACIÓN (4 créditos)
EMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA. O ACCESO Ó EMPREGO (3 créditos)
PROTECCIÓN SOCIAL PARA OS EMIGRANTES RETORNADOS (7 créditos)


MÓDULOS PRÁCTICOS:
PRACTICAS (11 créditos)
PROXECTO FINAL (10 créditos)


Consultar + información

SOLICITAR INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Emigración E Inmigración. Aspectos Xurídico-económicos E Procesos de Integración Socio-laboral


TUS DATOS: Los datos que aparecen con el símbolo * son requeridos

HombreMujer

Al pulsar sobre el botón Recibir información gratis
acepta las condiciones generales de privacidad

Recibir información